Cuprinsul Cărții Funciare

Cuprinsul Cărții Funciare

cerere-tip-extras-informare

 

 

Conform regulamentului emis de ANCPI în ordinul 700/2014, Cartea funciară conține: titlu, numele localității în care se află imobilul și cele 3 părți: A, B și C.
Explicăm mai jos ce înseamnă fiecare parte și ce reprezintă informațiile scrise în Cartea Funciară.

Cuprinsul cărții funciare pe scurt.

În titlul cărţii funciare găsiți:

 • Numărul cărţii funciare;
 • Numele localității în care este situat imobilul;
 • Alte mențiuni stabilite prin legi speciale.

Partea A Partea I, numită și foaia de avere (A) conține descrierea imobilului, iar anexat este planul imobilului.

Partea B – partea a II-a, numită și foaia de proprietate (B) face referire la înscrierile privind dreptul de proprietate.

Partea C – partea a III-a, numită și foaia de sarcini (C), face referire la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate si sarcini.

 

Aspecte importante de reținut referitor la Cartea Funciară:

 • Fiecare imobil are o singură carte funciară;
 • Imobil reprezintă casă, apartament, teren fără construcție sau teren cu construcție, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale (UAT), cu unul sau mai mulți propietari;
 • În România unitățile administrativ-teritoriale sunt județele, orașele, municipii și comune;
 • Verificați ca numele și suprafața imbilului să fie scrise corect. În baza lor se stabilește și impozitul pe care îl plătiți la primărie pentru aceste bunuri;
 • Cartea funciară este actul de identitate al imobilului;
 • Cartea funciară include datele de identificare ale imobilului: număr cadastral, suprafaţa în metri pătrați, datele de identificare ale proprietarilor, modul de dobandire și eventualele sarcinile existente: drept de uzufruct, ipotecă etc;
 • Planul cadastral de carte funciară este un document tehnic ce conține limitele imobilelor și ale construcțiilor permanente înscrise în cartea funciară;
 • Numărul cadastral al imobilului este un identificator unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară;
 • Extrasul de plan cadastral de carte funciară reprezintă secţiunea ce reprezentă imobilul / imobile vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea ultimei date la care s-a realizat actualizărea bazei de date grafice pentru acel imobil;
 • Conform legislației în vigoare, oricine poate consulta cartea funciară a unui imobil, fără să justifice scopul, doar solicitand la OCPI eliberarea unui extras de carte funciară de informare.

 

Extrasul de carte funciară este de două tipuri:

Extras de informare – poate fi eliberat persoanelor fizice sau juridice interesate de situația juridică a unui imobil. Extrasul funciar de informare nu se poate folosi pentru încheierea actelor notariale.

 

Extras de de autentificare – este eliberat de OCPI doar notarului public în vederea autentificării actelor notariale cu privire la imobil. Conform articulului 56 din Legea nr. 7/1996, notarul public poate elibera extrasul de carte funciară de autentificare, la cererea proprietarului tabular sau moștenitorilor acestuia.

 

Cele trei părți ale cărții funciare, numire A, B și C, conțin următorele informații:

1. Prima parte,  foaia de avere, partea ,,A”  a cărții funciare conține:

1.1 Numărul de ordine şi numărul cadastral al imobilului. Numărul cadastral este unic pentru fiecare imobil din UAT;

1.2 Adresa administrativă a imobilului;

1.3 Suprafaţa imobilului rezultată din măsurători. Tot în ,,partea A” sunt menționate și: destinaţia imobilului, categoriile de folosinţă şi construcţiile aferente, dacă este cazul;

1.4 Extrasul de plan cadastral întocmit în conformitate regulamentul ANCPI din Monitorul Oficial al României. Extrasul de plan cadastral este anexă la partea I a Cărţii Funciare;

2. Partea a II-a,  foaia de proprietate, numită partea ,,B”  a cărții funciare conține:

2.1 Numele proprietarului;

2.2 Actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;

2.3  Strămutările proprietății;

2.4 Dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice;

2.5 Servituțile constituite în folosul imobilului;

2.6 Faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate;

2.7 Recepţia propunerii de dezlipire ori de alipire şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;

2.8 Obligații de a nu face, interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare;

2.9 Clauza de inalienabilitate a imobilului și clauza de insesizabilitate;

2.10 Modificările / îndreptările / însemnările care s-au realizat în titlu, în partea A sau B a cărții funciare, cu privire la înscrierile făcute.

3. Partea a III-a a Cărții Funciare, foaia de sarcini, numită și ,,partea C”, cuprinde:

3.1 Dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de creanță;

3.2 Faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;

3.3 Sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor;

3.4 Orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile efectuate în această parte;

3.5 Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată.

 

Tipuri de înscriere în Cartea Funciară: Intabularea, Înscrierea provizorie și Notarea.
a. Intabularea
reprezintă înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară.  Pot fi intabulate în cartea funciară următoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, drepturile reale de garanție. Despre Intabulare și pașii necesari înscrierii în cartea funciară am scris aici.

b. Înscrierea provizorie se efectuează numai în cazurile expres prevăzute de lege.

c. Notarea se realizează numai în cazurile prevăzute de Codul civil şi de alte legi. Notarea reprezintă înscrierea prin care actele, faptele juridice ori raporturile juridice privitoare la drepturile personale în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile față de terți sau sunt înscrise cu efect de informare.