În ce situații este necesară autorizația de construire?

În ce situații este necesară autorizația de construire?

Autorizația de construire reprezintă actul prin care Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei avizează proiectul propus și certifică dreptul de executare a lucrărilor de construcții.
Conform legii nr. 50/1991 lucrările de construcții sunt permise doar în baza unei autorizații de construire.
Autorizația este valabilă cel mult 12 luni, de la data emiterii. În acest interval solicitantul autorizației de construire este obligat să înceapă lucrările. Odată ce solicitantul începe lucrările în perioada celor 12 luni, valabilitatea autorizației se extinde pe toata durata de execuție a lucrărilor (conform planului tehnic).

În acest articol o să vă prezentăm situațiile în care aveți nevoie de autorizație, situațiile în care nu este necesară și documentele necesare pentru obțierea autorizației de construire.

CINE poate solicita autorizația de construire?
Deținătorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren sau construcție) poate solicita autorizația de construire pentru un imobil.

UNDE se poate solicita și elibera autorizația de construire?
Autorizația de construire o puteți solicita la Primăria în raza căreia se află imobilul. În cazul localităților rurale care nu au serviciu de urbanism și autorizare propriu, solicitarea pentru obținerea autorizației se face la Consiliul Județean din raza imbolilului.

În ce situații ESTE NECESARĂ autorizația de construire?
• Pentru construcția clădirilor noi, indiferent de mărime, locație sau destinație.
• În situațiile de reconstruire, modernizare, reparare, protejare, extindere, schimbare de destinație a unui imobil.
• Înainte de începerea lucrărilor pentru un șantier de construcție.
• Pentru remodelarea acoperișului existent al clădirilor.
• În situațiile de recompartimentare interioară a unei clădiri existente, inclusiv a apartamentelor de la bloc.
• În situațiile de restaurare sau conserservare, indiferent de valoare, a monumentelor istorice.
• Autorizația de construire este necesară și în situațiile de reabilitare a instalațiilor de infrastructură / transport, lucrări hidrotehnice, distribuție a energiei electrice / termice sau în situațiile de reabilitare și retehnologizare a rețelelor existente.
• Este necesară autorizație și pentru construcția de anexe gospodarești de orice fel sau pentru împrejmuirea propietății.
• Construcțiile cu caracter provizoriu au și ele nevoie de autorizație: terase amenajate pe spatiul public, chioșcuri, tonete, tabere de corturi, căsuțe / rulote.
• Construcțiile utilizate în exploatările agricole / forestiere aflate pe terenuri extravilane localității.
• Pentru extinderea cimitirelor și pentru construirea celor noi.
• În situațiile de renovare, redecorare sau finisaje exterioare a fațadelor clădirilor.
• Pentru amenajarea spațiilor verzi, parcuri, piețe;
• Pentru amplasarea mobilierului urban;
• Pentru a expunde în spațiile publice: corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame.
• Autorizația este necesară și pentru: lucrări de foraje / excavări premergătoare studiilor geotehnice, lucrărilor geologice, și orice alte exploatări de suprafață / subterane.

Există și lucrări pentru care NU ESTE NECESARĂ autorizația de construire?
• În situația în care realizați amenajări / reparații interioare care nu implică recompartimentare: tencuieli, placaje, zugrăvire.
• Nu este necesară autorizația nici atunci când amenajați curtea privată fără să realizați și construcții cu caracter provizoriu sau definitiv.
• Nu aveți nevoie de autorizație pentru a repara / înlocui pardoseala.
• Nici în situația în care realizați reparații / finisaje exterioare la trotuare, la ziduri de sprijin, la scări de acces, fară a modifica aspectului elementelor constructive. Lucrări de întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente.
• Nici pentru reparația acoperișurilor, invelitorilor sau a teraselor, atât timp cât nu se schimbă forma acestora.
• Nu este necesară autorizația de construire nici pentru reparații / inlocuiri de tâmplarie interioară / exterioară, atât timp cât se pastrează forma, dimensiunile golurilor și ale tamplariei.
• Nici pentru montarea sistemelor locale de încălzire a apei calde menajere cu cazane omologate ori pentru montarea aparatelor individuale de climatizare sau a contoarelor de consum utilități.
• În cazul lucrărilor de construcții funerare subterane și supraterane este necesar avizul administrației cimitirului.
• Autorizația nu este necesară nici pentru reparații la instalatiile interioare / branșamentele ori racorduri exterioare, în limitele proprietății.

Vă recomandăm să consultați un arhitect înainte de realiza o lucrare și înainte de a vă asigura că nu este necesară autorizația.

Ce acte sunt necesare pentru autorizatia de construire?
În scopul obținerii autorizaței de construire, solicitantul va depune cererea pentru emiterea autorizației însoțită următoarele documente:
• Cerere tip pentru emiterea autorizaței de construire.
• Certificat de urbanism (CU).
• Dovada titlului de proprietate asupra terenului și a construcțiilor, după caz.
• Documentația tehnică: referatele de verificare (semnate și stampilate în original), avize și acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism, extrasul de plan cadastral, actualizat la zi, extrasul de carte funciară de informare, actualizat la zi, acordul de Mediu.
• Dovada titlului asupra terenului și/sau construcțiilor, după caz, la zi.
Avizele și acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism.
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii;
• Dovada privind achitarea taxelor legale.

Certificatul de urbanism este primul pas în demersul de obținere al autorizației de construire.
Intelcad.ro vă oferă serviciile aferente pentru dosarul necesar obținerii certificatului de urbanism: planuri de situație în vederea obținerii Planului pentru Autorizație de Construire (PAC) sau a Certificatului de Urbanism (CU). Pentru consultanță de specialitate sau pentru a solicita o ofertă contactați-ne pe email: office@intelcad.ro sau telefonic 0740259046.

Acte necesare pentru certificatul de urbanism (CU):
• Cerere tip;
Planuri topografice / cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru.
• Chitanța cu dovada plății taxei de eliberare a Certificatului de urbanism (copie).

În unele situații, autoritățile locale pot solicita și alte documente pentru a elibera CU: actul de proprietate, memoriu în care este specificat scopul solicitării, plan de situație cu constructia propusă etc.

Mai multe informații despre Certificatul de Urbanism o să vă oferim într-un articol viitor.

Notă: Certificatul de urbanism nu înlocuiește autorizația de construire și nu oferă dreptul de a executa lucrări de construcții!
Conform legii legii, CU se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrarii cererii.